kokopäivä-


kokopäivä-
• kokopäiväinen

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.